Liikenne - Sähköinen asiointi ja lomakkeet

Tienpidon ja tieliikenteen palaute ja yhteydenotot

Palauteväylässä voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen.

Sähköinen asiointi on mahdollista osassa lupahakemuksista. Linkki sähköiseen lomakkeeseen on merkitty oheiseen listaan. Sähköisen asioinnin etuna on tietojen siirtyminen automaattisesti ELY-keskuksen käsittelijöiden käyttämään järjestelmään. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti sähköistä lomaketta, koska se nopeuttaa hakemusten käsittelyä.

Sähköisen asiointilomakkeen vastaanotosta lähetetään hakijan ilmoittamaan sähköpostiin automaattinen vahvistus. Mikäli asiointitunnuksen sisältävää vahvistusviestiä ei saavu, tulee asiasta ilmoittaa Liikenteen asiakaspalveluun. Asiointitunnus on kahdeksannumeroinen (muotoa 100XXXXX).

Lomakkeen voi lähettää myös sähköpostin liitteenä, postitse tai jättää suoraan käsittelystä vastaavaan ELY-keskukseen.

 

Erikoiskuljetukset

Etuajo-oikeudet lautoille

Länsi-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa (lomaketunnus ely10a1)

Ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä

Johdot ja kaapelit

Sähkö, tele, kaukolämpö, maakaasu

Vesihuoltojohdot

Joukkoliikenne

Palvelusopimusasetusliikenteen seurantailmoitus

Matkustajalaskentalomake

PSA-sopimuksen muutoshakemus

Liikenteenharjoittajat, joilla on joukkoliikennelain 36 §:n mukainen käyttöoikeussopimus tai 62 §:n mukainen siirtymäajan liikennöintisopimus toimivaltaisen viranomaisen kanssa esittää tällä lomakkeella muutoksia sopimukseen. Esitys tehdään toimivaltaiselle viranomaiselle, joita ovat joukkoliikennelain 12 §:n mukaan ELY-keskukset sekä 26 kaupunkia tai kaupunkiseutua.

Jullkisen henkilöliikenteen palvelujen valtionavustus

Lomakkeet:

Kuntien liikennepalvelujen ostokustannukset: Kunnan rahoittamat kuljetukset

Kysely antaa tietoa kuntien eri hallinnonalojen kuljetuskustannuksista. Vuosittain tehtävä kysely antaa tietoa kuntien palvelujen kehityksestä ja muutosten vaikutuksista esim. peruspalvelujen arvioinnissa. Lomakkeella pyydettävät tiedot ovat arvonlisäverollisia ja joukkoliikenteen osalta ne ilmoitetaan nettokustannuksina eli ne eivät sisällä ELY-keskuksen maksamia valtionavustuksia.

Kelirikkoajan poikkeuslupa maanteille

Korvaushakemus tienkäyttäjälle maantiellä aiheutuneista vahingoista

Liittymälupa

Maantien suoja-alueelle rakentaminen

Opasteet, ilmoitukset ja mainokset

Osoiteviitan lupahakemus

Palvelukohteen opastelupahakemus

Ilmoitus tienvarsimainoksen sijoittamisesta

 

Työlupa tiealueella työskentelyyn

Yksityisen tien valtionavustus

Yksityisen tien parantamisen valtionavustus

Lomaketta käytetään haettaessa valtionavustusta yksityisen tien ja sen laitteiden parantamiseen. Hakemus ja täyttöohje.

Yksityisen tien parantamishankkeen muutos

Lomakkeella haetaan muutosta jo saadun yksityisen tien parantamishankkeen päätöksen toteutusaikaan tai maksuerien määrään. Uutta avustusta ja lisäavustusta haetaan aina Yksityisen tien parantamisen valtionavustus –lomakkeella.

Yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksaminen

Yksityisen tien lauttapaikan, talvitien tai purettavan sillan kunnossapidon valtionavustuksen maksaminen

Lomakkeella haetaan yksityiseen tiehen kuuluvien erityiskohteiden vuosittaista kunnossapidon valtionavustuksen maksatusta. Hakemuksessa selvitetään edellisen vuoden käyttö- ja kunnossapitokustannukset. Hakemus toimitetaan KEHA-keskukselle helmikuun loppuun mennessä. Hakemus, selvityslomake ja täyttöohje.

Päivitetty